image banner
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM HUYỆN ĐĂK SONG

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN ĐẮK SONG                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

      Số:          /KH-UBND                                         Đắk Song, ngày       tháng  02  năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phiên giao dịch việc làm  trên địa bàn huyện Đắk Song 

                                            

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn

2021 - 2025;

Thực hiện Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song về việc thông qua phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk Song; Quyết định số 1431/QĐ-UBND  ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk Song; Quyết định số 233/QĐ-UBND  ngày 09/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk Song. 

Căn cứ kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song triển khai thực hiện các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đăk Song năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện Đăk Song như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1.   Mục đích

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, có điều kiện tiếp xúc trực tiếp để trao đổi những thông tin về tuyển dụng lao động trong nước và xuất khẩu lao động.

Hỗ trợ người lao động tại huyện Đăk Song nắm bắt các chủ trương, chính sách pháp luật về lao động, việc làm, các văn bản việc làm trong nước cũng như các chính sách vay vốn xuất khẩu lao động mới nhất của nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước và các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tìm kiếm, kết nối nguồn lao động sau thời gian dài bị ảnh hưởng đại dịch Covid -19.

2.   Yêu cầu

Các thông tin về chính sách pháp luật lao động, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, mức lương và thu nhập, các phong tục và tập quán tại thị trường nơi tiếp nhận lao động phải được cập nhật kịp thời, chính xác và đúng quy định giúp người lao động hiểu và nắm rõ nội dung để lựa chọn việc làm, thị trường phù hợp.

Thực hiện việc tuyên truyền sâu rộng về phiên giao dịch việc làm cho tất cả người lao trên địa bàn huyện Đăk Song để người dân kịp thời nắm bắt thông tin để tìm kiếm việc làm kịp thời và hiệu quả.

Thông tin nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp cung ứng cho thị trường lao động, phục vụ công tác kết nối cung - cầu của thị trường lao động.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức và thành phần tham dự:

1.Thời gian, địa điểm tổ chức:

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện Đăk Song cụ thể như sau:

-         Thời gian: 03 ngày (Từ ngày 13/3 đến ngày 15/3/2024).

-         Địa điểm: Quảng trường huyện Đắk Song.

2. Thành Phần mời tham dự:

* Cấp tỉnh:

-         Đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

-         Đại diện Phòng LĐVL&GDNN;

-         Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông.

-         Các đơn vị giáo dục nghề nghiệp.

* Cấp huyện:

-         Đại diện TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện.

-         Lãnh đạo UBND huyện;

-         Lãnh đạo UBMTTQVN huyện và các hội đoàn thể huyện;

-         Trung tâm VHTT&TT  huyện về dự và đưa tin; - Đại diện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Cấp xã, thôn, bon, tổ dân phố:

-         Đại diện lãnh đạo Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã, thị trấn - Đại diện các đoàn thể chính trị xã, thị trấn.

-         Các trưởng, phó, tổ trưởng thôn, bon, bản, tổ dân phố.

-         Toàn bộ người lao động trên địa bàn huyện Đăk Song đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm; Người lao động thất nghiệp tại huyện Đăk Song đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

-         Các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng và đang tìm kiếm nguồn lao động.

III.                        Kinh phí thực hiện: Do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk Song. 

IV. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Song  

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm theo đúng nội dung, tiến độ thời gian đề ra. 

Gửi thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động cho UBND các xã, thị trấn để phát cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm tại các thôn, bon, bản, tổ dân phố để người lao động nắm bắt và đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm theo đúng thời gian và địa điểm đề ra.

 Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, bon, bản... tổ chức thống kê, tổng hợp số người có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại các xã, thị trấn đến tham gia phiên giao dịch việc làm.

 Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc mời các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng lao động trong các ngày diễn ra phiên giao dịch việc làm (Phiếu đăng ký dành cho các đơn vị doanh nghiệp kèm theo).

Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, người lao động chuẩn bị tham gia phiên giao dịch việc làm;

Phối hợp các phòng ban liên quan, hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc treo băng rôn, đưa tin tuyên truyền, quảng cáo thời gian, địa điểm tổ chức phiên giao dịch việc làm cũng như về công tác việc làm, xuất khẩu lao động tại địa phương quản lý. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin truyền thông: 

 - Phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn

Đức An thông báo, đưa tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người lao động trên địa bàn huyện về phiên giao dịch hỗ trợ việc làm.

3.      Các Hội, đoàn thể ở huyện (Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,...)

Phối hợp chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động người lao động là hội viên tham gia và đăng ký tìm việc làm tại phiên giao dịch việc làm.

4.      UBND các xã, thị trấn Đức An.

Thông báo, đưa tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như loa đài phát thanh xã, thị trấn...để nhân dân, đặc biệt người lao động ở địa phương nắm bắt về tổ chức phiên giao dịch việc làm và tới tham gia.

Tổ chức phát tờ rơi cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Thống kê tổng hợp, người lao động trên địa bàn quản lý tham gia phiên giao dịch việc làm, đặc biệt là người lao động có nhu cầu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động làm cơ sở để sắp xếp, bố trí doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trực tiếp cho người lao động.

Trên đây là kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện Đăk Song. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Song đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Đức An và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở LĐ-TB&XH(b/c);

- TT.DVVL tỉnh (p/h);

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các Phòng, ban liên quan;

- Các Hội, Đoàn thể huyện; - UBND các xã, thị trấn Đức An; - Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân

ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

Cơ quan chủ quản : ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

GXN tên miền số:     /GXN-STTTT cấp ngày   tháng    năm 2024

Địa chỉ :  Xã Đắk N"Drung,  Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại : 02612.232.239  ; Fax : 02612.232.239

Ghi rõ nguồn "http://dakndrung.daksong.daknong.gov.vn/" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Đắk Nông| Quản trị